Prosess

Fra skisse til byggeplass – og alt imellom

Grovt sett kan vi dele et byggeprosjekt inn i fem ulike faser. Arkitekten spiller en viktig rolle i hele prosessen, og gjør langt mer enn å levere et sett med tegninger.

Denne beskrivelsen gir en oversikt over hva de ulike fasene inneholder, og hva som ligger til grunn når vi setter opp et honorartilbud. Siden ethvert oppdrag er unikt, så vil det også variere hva vi tilbyr, men det vil alltid framgå av anbudet hva som inngår i ditt konkrete prosjekt.

1. Skisseprosjekt
2. Forprosjekt
3. Tilbudsunderlag
4. Detaljprosjekt
5. Oppfølging på byggeplass

1. Skisseprosjekt

I denne fasen legges hovedpremissene for prosjektet. Vi tester ut muligheter og konsepter som legger grunnlag for et spennende prosjekt og en god og smidig byggeprosess.

Vi møter dere, ideene og drømmene deres med åpent sinn og blanke ark, men med solid erfaring. Vi jobber i tett dialog med kunden og tar i bruk verktøy som skisser, fysiske modeller, illustrasjoner, workshops, tomteanalyser og befaringer for å få en best mulig forståelse av deg og ditt prosjekt, og hvordan bygget best mulig kan tilpasses landskapet.

I skisseprosjektet setter vi rammene for innvendige funksjonelle behov, konstruksjonsprinsipper, estetikk/form, materialbruk, terrengtilpasning og utebruk.

Vi vil presentere ulike forslag for kunden, og kunden må på sin side ta stilling til en rekke viktige spørsmål. Det er en fordel med god tid i denne fasen, for å utvikle et solid konsept som skal tilfredsstille alle ønsker og behov.

Arkitekt modell, tomannsbolig hamar, mange bekker arkitektur, Lillehammer
2. Forprosjekt

Forprosjektet er en videreutvikling av skisseprosjektet, der vi planlegger innenfor rammene vi satte i skisseprosjektet. Forprosjektet ender i en søknad om rammetillatelse eller ett-trinns-søknad.

 I denne fasen ivaretar vi krav og forskrifter som går på f.eks. tilgjengelighet, brannsikkerhet, energibruk og dagslys. Det kan være nødvendig å trekke inn bistand fra flere fagfelt som rådgivende ingeniører innenfor bygg, brann, VVS, elektro og landskapsarkitekt.

Det er også aktuelt å holde en forhåndskonferanse med kommunen i denne fasen, for å gjøre avklaringer som er nødvendig for å få søknaden godkjent. Mange Bekker Arkitektur er vanligvis ansvarlig søker og prosjektets bindeledd til myndighetene. Før søknad sendes inn, varsles berørte naboer med fasadetegninger, snitt- og situasjonsplan.

3. Tilbudsunderlag

I denne fasen skal vi finne frem til entreprenør og totalpris. Vi lager tegninger som fremstiller konstruksjon og materialer, både innvendig og utvendig, slik at vi får et så korrekt prisbilde som mulig.

Materialbeskrivelse, belysningsplan, våtromsutstyr, skjemategning av peis, trapp, dør og vinduer bør utformes på dette stadiet.

Når alle tilbud er mottatt, skal disse sammenlignes og vurderes. Fasen avsluttes med at kunden inngår en kontrakt med en entreprenør. Det er viktig å ta stilling til entrepriseløsning. Skal du selv ta byggeledelsen og administrere underleverandører? Alternativet er å inngå en totalentreprise-kontrakt og få en prosjektleder som styrer byggeprosessen for dere.

Enebolig asker oslo, eik trapp, betong, frostet glass, interiør arkitekt, Lund Hagem arkitektur, Mange bekker arkitektur, Lillehammer
4. Detaljprosjekt

I denne fasen ferdigstiller arkitekt og entreprenør tegninger og beskrivelser, slik at håndverkerne kan sette i gang å bygge. Arkitektens rolle er å passe på at kundens ønsker og intensjoner bevares i byggeprosessen.

Når entreprenør og underleverandører er valgt ut, møtes alle parter for å diskutere videre framdrift. I samarbeid med entreprenøren utarbeides detaljtegninger, og vi avklarer hva entreprenøren trenger av tegninger for å kunne bygge huset. Ved behov blir det også utført statiske beregninger av en ingeniør.

Fasen inkluderer vanligvis søknad om igangsettingstillatelse (IG), inkludert søknad om ansvarsrett for valgte entreprenører. Dersom det allerede er sendt en ett-trinns-søknad, er dette allerede utført. Ofte starter byggingen selv om ikke alle detaljer er ferdig prosjektert, og arkitekten gjør dette underveis i oppfølgingen av byggeplassen.

Byggeplass pellestova, pellekroa, Hafjell, konstruksjon, oppfølging, mange bekker arkitektur, Lillehammer, pizza restaurant, skicafe, ski, fritidsbolig
5. Oppfølging på byggeplass

 I denne fasen følger vi opp byggeprosjektet med møter, befaringer og tett dialog med dere og entreprenør, fra byggestart og frem til huset står ferdig.

Det er alltid en rekke avgjørelser som må tas underveis, fra dag til dag.  Ved å ha tett og løpende dialog mellom kunde, arkitekt og entreprenør vil man kunne unngå at noe må gjøres om igjen, og unngå at ting ikke blir som man hadde tenkt. Vi hjelper kundene våre med å finne løsninger på utfordringer som oppstår underveis. 

Det er svært viktig at eventuelle endringer meldes til ansvarlig prosjekterende da dette kan ha konsekvenser for lover og forskrifter som regulerer f.eks. tomteutnyttelse og avstander.

Når huset er ferdig, søker vi om ferdigattest.